پرسنل آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

                          نام و نام خانوادگی                                      سمت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          خانم سمیه دایی چی                                                           کارشناس خدمات آموزشی