پرسنل آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

                          نام و نام خانوادگی                                      سمت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          خانم سمیه دایی چی                                                           کارشناس خدمات آموزشی

                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         آقای شاهپور خلیلی                                                              کارشناس خدمات آموزشی

                                                                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------